เชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖o ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์


ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน
ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖o

 การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษา ที่วัดนั้นๆ การทอดกฐินทานจึงเป็นบุญใหญ่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์ อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสืบทอด ประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

ในโอกาสอันเป็นบุญนี้ ทางคณะศรัทธา สาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศลอุตสาหะในการบุญการกุศลร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริ มงคล และร่วมสั่งสมบารมีด้วยการสร้างมหาทานร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างกฏิรับรองพระเถระซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้สำเร็จสมดังเจตนา และบำรุงเสนาสนะเพื่อรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดีเป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญ กุศลสืบต่อไป จึงกราบเรียนเชิญร่วมการกุศลอนุโมทนาในการทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖o โดยพร้อมเพียงกัน

ขออำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธุคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงอภิบาลคุ้มครองปกปักษ์รักษาท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขุ พละ ปฏิภาณ ธนสามบัติ สมปรารถนา ในสิ่งที่ดีงามมีอริยทรัพย์พร้อมทั้งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรม พบมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ.