เปิดรับสมัครโครงการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น


องค์กร IM japan แจ้งประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561 ครั้งที่ 1 เพศชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบรูณ ณ วันที่สมัคร
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ปวช. หรือปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. 
 4. พ้นภาระการรับราชการทหาร
 5. ไม่มีรอยสัก
 6. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม
 7. ไม่เคยเป็นผู้ฝึกปฎิบัติงานทีประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
 8. ไม่เคยเป็นผู้พำพักแบบผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
 9. ไม่เคยเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือถูกตัดสิทธิออกจาการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฎิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
 10. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
 11. สายตาปกติและตาไม่บอดสี

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน/หลักฐานการศึกษา/และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สด.8 หรือสด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครคลิกที่นี่

หากผู้ใดสนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น (IM)

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 โทร. 0 2245 1021,0 2245 9428

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัด