รับสมัครเรียนและทำงานในญี่ปุ่น มากกว่า 7 ปี


รับสมัครเรียนและทำงานในญี่ปุ่นมากกว่า 7 ปี 

บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีจริงหรือ ?
จากกฎระเบียบทางกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎระเบียบมา เนื่องจากบุคคลากรประชาชน ช่วงวัยคนทำงานญี่ปุ่นมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ
ดังนั้นจึงออกกฎระเบียบนี้ขึ้นมา สำหรับบุคคลชาวต่างชาติ ที่มีความสามารถประกอบวิชาชีพเฉพาะทางได้สามารถให้วีซ่าและทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้

 

มีจริงหรือ อย่างไร ?

สามารถสมัครเรียนและทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้น
ทางศูนย์ฯมีหน่วยงานที่ดูแล้วเกี่ยวกับการเตรียมสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับงานวิชาชีพ ด้านต่างๆ
เข้าติวเข้มเพื่อเตรียมสอบความรู้ด้านวิชาชีพ   เกี่ยวกับงาน  ตัวอย่างเช่น งานเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม,งานด้านบริบาล
หรืออุตสาหกรรมด้านอาหาร เป็นต้น ท่านที่สอบผ่านสามารถ สามารถทำงานได้เต็มเวลา กับนายจ้างที่ทางหน่วยงานในญี่ปุ่นแนะนำให้
เป็นเวลา 5 ปี หลังจากครบกำหนด หากสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ 2 ขึ้นไป สามารถต่อวีซ่าอยู่ได้ต่อเป็นระยะยาว

 

ขั้นตอนต้องทำ อย่างไรบ้าง ?

 1. หากจบ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  อายุ ไม่เกิน 35 ปี สามารถติดต่อเพื่อส่งประวัติการพิจารณายื่นขอวีซ่านักเรียนได้
 2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติแล้วหากมีความเป็นไปได้ที่จะยื่นวีซ่านักเรียนผ่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวิธีการเตรียมเอกสาร
 3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่านักเรียน แต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับประวัติการเรียนและการทำงานของนักเรียน
 4. นักเรียน จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นให้เรียนภาษาในญี่ปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง ่ในประเทศไทยเพื่อใช้เอกสารในการยื่นขอวีซ่า และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและงานพิเศษเมื่อมาถึงญี่ปุ่น
 5. การยื่นเอกสารเพื่อสมัคร ทุกๆปี เปิดรับสองช่วงคือ  ช่วงแรก เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม ของทุกปี (เปิดเรียน เมษายน ปีถัดไป)  ช่วงที่สอง รับสมัคร พฤศจิกายน ถึง มิถุนายน (เปิดเรียนเดือนตุลาคม)

 

ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง ?

 1. ค่าสมัครในการยื่นขอวีซ่านักเรียน   ประมาณ 15,000 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 2. ค่าธรรมเนียมการเรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น150 ช.ม. ขึ้นไปในประเทศไทย 20,000 – 50,000 บาท (ราคาขึ้นกับแต่ละสถาบันประเทศไทย)
 3. ค่าธรรมการเรียนของสถาบันประเทศญี่ปุ่นชำระหลังจากผลวีซ่านักเรียนผ่าน ประมาณ 95,700 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 4. ค่าตราประทับวีซ่านักเรียนในกงสุลญี่ปุ่นในประเทศไทย 880 บาท
 5. ค่าใช้จ่ายเตรียมก่อนเดินทาง ค่าตั่วเครื่องบินขาเดียว,ค่าธรรมเนียมหอพักเดือนละประมาณ 7,000 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) อาจจะเตรียมเผื่อไว้ประมาณ 3 เดือน
 6. ค่าธรรมเนียมการเรียนของสถาบันประเทศญี่ปุ่นในช่วงตลอดระยะเวลาเรียน ชำระส่วนที่เหลือทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ ประมาณ 95,700 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)

โอกาสของผู้ที่มีวีซ่านักเรียนดีกว่าอย่างไร?

 1. ระหว่างเรียนสามารถขออนุญาตกับกองตรวจคนเข้าเมืองสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ระหว่างเรียนสามารถทดลองงานกับบริษัทในญี่ปุ่นได้ หากผลงานดีบริษัทรับเข้าทำงานและเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่าทำงานและต่อวีซ่าได้เรื่อยๆ หรือสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในอนาคต
 3. ก่อนจบการเรียน เข้าอบรมคอร์สติวระยะสั้น เพื่อสอบวิชาชีพเฉพาะทางของหน่วยงานญี่ปุ่น  สอบผ่านสามารถต่อวีซ่าทำงานได้ 5 ปี
 4. จบการศึกษาสามารถติดต่อบริษัทจัดหางานในญี่ปุ่นเพื่อจัดหางานสำหรับคนต่างชาติโดยตรง เพราะบริษัท,และเจ้าของกิจการจำนวนมากที่ต้องการ พนักงานที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นได้
 5. จบการศึกษาสามารถต่อวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสุขภาพ หลักสูตร 2 ปี (ช่วงระหว่างเรียนสามารถทำงานได้) เมื่อจบการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพของประเทศญี่ปุ่นและทำงานได้เหมือนคนญี่ปุ่น
 6. จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ วิชาชีพเฉพาะในสาขาอื่นๆได้  หรือต่อในระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโทและเอกได้ 

ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น

เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 

FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน 
Line: http://bit.ly/2LwlfJn
สำนักงานญี่ปุ่น : Tel: 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )
สำนักงานที่ไทย : Tel: 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )