6 อย่าง ต้องทำ เมื่อเจอคนไทยเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น


6 อย่าง ต้องทำ เมื่อเจอคนไทยเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

เอกสารใช้ในการยื่นคำร้อง

  1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
  3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
  5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริง (หากผู้ตายเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
  6. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากผู้ตายเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า หากไม่มีและผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น จะต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทยมาด้วย
  7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 
  8. หนังสือรับรองการแจ้งตาย หรือชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
  9. หนังสืออนุญาตเผาศพ ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น
เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 
FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน
Line:  http://bit.ly/2LwlfJn
สำนักงานญี่ปุ่น : Tel: 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )
สำนักงานที่ไทย : Tel: 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )