คุ้มไหม? อยู่ญี่ปุ่นนาน ทำบัตรสุขภาพได้อะไร? 国民健康保険


อยู่ญี่ปุ่นนาน สำคัญแค่ไหน? คุ้มหรือไม่คุ้ม ?

ที่ต้องทำประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น 国民健康保険

ตามที่ประเทศญี่ปุ่น (เมืองโตเกียว) เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลกใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (อ้างอิงจาก https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp) ทำให้การทำกิจกรรมที่ผ่านการใช้เงินจะเพิ่มขึ้นตามด้วย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาล โดยการรักษาคนไข้กรณีลักษณะอาการเป็นไข้ ไอ หรือเจ็บคอ จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 5,500 เยน (อ้างอิงจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน
เมื่อ พ.ศ. 2557) ณ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ และเมื่อพิจารณาราคาเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 1,833 บาท (100 เยนเท่ากับ 30 บาท)

 ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงมีกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ>ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในระยะยาวเข้าร่วมระบบประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินของผู้ใช้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2504

ผู้อาศัยในประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว (คนที่มีวีซ่าแบบถูกต้อง อาทิ ศึกษาด้านภาษา หรือ ศึกษาต่อ และพนักงานบริษัท) จำเป็นต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของระบบประกันสุขภาพเช่นเดียวกับกรณีของคนญี่ปุ่น โดยบัตรประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นมีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และคลอดบุตร เป็นต้น

 

อยากได้บัตรประกันสุขภาพต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถดำเนินการได้โดยผู้สมัครสามารถเดินทางมาที่สำนักงานเทศบาลที่เป็นเมืองที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ (แผนกประกันสุขภาพ Kokumin kenkōhoken)

ต้องเตรียมอะไรบ้างในการขอมีบัตรประกันฯ ?

 นำเอกสารที่จำเป็นประกอบการสมัครได้แก่

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • บัตรประชาชน (Resident Card)
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยสามารถดำเนินการโดยผู้สมัครต้องแจ้งสำนักงานเทศบาลที่เป็นเมืองที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ใหม่เพื่อขอรับบัตรใหม่พร้อมทั้งคืนประกันสุขภาพบัตรเดิมให้กับเจ้าหน้าที่

 

บัตรประกันฯ มีแบบไหนบ้าง ?

โดยประกันสุขภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอยด้วย

1) Employees’ Health Insurance สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างในบริษัทญี่ปุ่น

 2) National Health Insurance สำหรับผู้ประกอบธุริจส่วนตัว นักเรียน และนักศึกษา

ซึ่งมีสิทธิประโยชน์เหมือนกันแต่ราคาค่าประกันจะขึ้นอยู่กับอายุรายได้ และจังหวัดที่พักอาศัยของผู้สมัคร

 

ได้อะไรบ้างเมื่อมีบัตรประกันฯ ?

 • สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล ชำระเงินเพียงร้อยละ 30 ของวงเงิน เมื่อพนักงานหรือลูกจ้าง
  มีการเจ็บป่วยและมีสาเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล (รวมถึงกรณีที่ต้องรักษาตัวที่บ้านพักหรือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล) ทั้งนี้จะมีรายการบางประเภทมี
  การกำหนดราคาสูงสุดไว้
 • ช่วงการพักฟื้น เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างป่วยหนักจนไม่สามารถไปปฏิบิตหน้าที่ได้และไม่ได้รายได้ ประกันจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ในร้อยละ 60 ของราคาค่าจ้างเฉลี่ยรายวันตั้งแต่วันที่ 5 ของการหยุดงานและครอบคลุมระยะเวลา 18 เดือน
 • ช่วงคลอดบุตร เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาคลอดบุตรและไม่มีรายได้ประกันจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ในร้อยละ 60 ของราคาค่าจ้างเฉลี่ยรายวันจำนวน 42 วันก่อนคลอด (98 วันสำหรับลูกแฝด) และ 56 วันหลังคลอด โดยการคลอดบุตรจะได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 420,000 เยน/ครั้ง
 • กรณีเสียชีวิต ประกันจะให้เงินช่วยเหลือ 50,000 เยน
 • บางครั้งต้องนำประกันสุขภาพพร้อมใบรับรองแพทย์พร้อมบัตรประชาชนเพื่อไปร้านยาขอซื้อยาหรือคอนแทคเลนส์ (เอกสารใบสั่งยา หรือซื้ออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกาย อาทิ
  คอนแทคเลนส์)

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อคนไทยในญี่ปุ่น

FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน

Line: http://bit.ly/2LwlfJn

สำนักงานญี่ปุ่น : Tel: 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )

สำนักงานที่ไทย : Tel: 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )