อยู่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลุ้มใจตามลำพังท่านสามารถโทรปรึกษาได้ด้วยภาษาไทย

ความกังวลใจของคุณอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน” ก็เป็นได้ หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนภายใต้กระทรวงยุติธรรม ยินดีให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวต่างชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้ง “สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสิทธิ

มนุษยชนแก่ชาวต่างชาติ” “ช่องทางการรับให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับภาษาต่างประเทศ” และ “เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อชาวต่างชาติ”

ณ สำนักงานกฎหมายและสำนักงานกฎหมายท้องถิ่น 50 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ

“ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของชาวต่างชาติ”เพื่อรองรับการให้คำปรึกษาด้าน

สิทธิมนุษยชนแก่ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้

 

เคยรู้สึกว่ามีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน เช่น ถูกปฏิเสธไม่ให้เช่าอพาร์ตเมนต์ ถูกปฏิเสธ

ไม่ให้บริการที่ร้านตัดผม ลูกถูกรังแกที่โรงเรียน ฯลฯ เพราะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่

 

 

นอกจากการให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระทรวง

ยุติธรรมยังตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือ

และป้องกันความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ไม่ต้องกลุ้มใจตามลำพัง โปรด

ปรึกษาเข้ามาก่อน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

จะให้คำปรึกษาและจะร่วมกันคิดหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาของท่าน

 

 

 มีสถานะเป็นกลางและเป็นธรรมในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ

– ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีขั้นตอนดำเนินการอย่างการจัดทำเอกสาร

– หน่วยงานจะดำเนินการตามเนื้อความที่ขอรับคำปรึกษา เช่น แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำ

แนะนำด้านกฎหมาย ปรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง*1 ร้องขอให้ผู้ประพฤติละเมิดสิทธิ

มนุษยชนปรับปรุงพฤติกรรม*2 ฯลฯ

*1 *2 การดำเนินการเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปรับปรุง

พฤติกรรมด้วยตนเอง ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

 

สามารถขอรับคำปรึกษาได้ด้วยช่องทางต่อไปนี้

[อินเทอร์เน็ต] ช่องทางการรับให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html

 

[โทรศัพท์] สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวต่างชาติ (วันธรรมดา 9.00 – 17.00 น. ยกเว้นช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
0570-090911   *ปรึกษาฟรีแต่จะมีค่าโทรศัพท์

 

[เข้าพบ] สำนักงานกฎหมายและสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นทั่วประเทศ (วันธรรมดา 9.00 – 17.00 น. ยกเว้นช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html  (เว็บไซต์แสดงเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

ช่องทาง [โทรศัพท์] และ [เข้าพบ] จะรองรับ 10 ภาษาต่อไปนี้

– ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม ภาษาเนปาล ภาษาสเปน ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาไทย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

http://www.moj.go.jp/content/001316274.pdf