ครูภีโตเกียว สอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่น


ประวัติการศึกษา
2.1. ปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ
สถาบัน International of Morality University
2.2. ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สถาบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

ประวัติทางธุรกิจ
พ.ศ.2543~ปัจจุบัน CEOบริษัทไลฟ์ซัพพอร์ตคอม(ประเทศญี่ปุ่นและไทยแลนด์) (ปีนี้ย่างเข้าปีที่22)
 ผู้จัดการฝ่ายงานต่างประเทศบริษัท Nipon Telecom. Japan
 เจ้าหน้าที่ต้อนรับโรงแรม Hilton Tokyo bay hotel ,Japan (The official hotel of Tokyo Disney Resort)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต้อนรับโรงแรม Dusit  Thani ,Thailand
 
ผลงานดีเด่นในการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม
                 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น

ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลคอลเซนเตอร์สำหรับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในญี่ปุ่น
เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในต่างแดนทางโทรศัพท์ และ นิตยสาร หนังสือพิมพ์

                  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
จัดอบรมปฐมนิเทศน์คนไทยในญี่ปุ่นที่มีความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อขยายโอกาสในการศึกษา
สำหรับคนไทยในญี่ปุ่นและใช้ในการบริหารงานธุรกิจของตนเองและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น        
  
                 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
หารือร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่น

                 วันที่ 31 มีนาคม 2559 โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับอนุญาติจัดตั้งศูนย์ประสานงานและทดสอบ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้
กับคนไทยในญี่ปุ่นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญาโท     
         
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน สถานที่โตเกียว ญี่ปุ่น
จัดพิมพ์เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในญี่ปุ่นแจกฟรีสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในทั่วประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้ชื่อ “หนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์”
 ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน สถานที่โตเกียว ญี่ปุ่น 
จัดพิมพ์เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์คู่มือการไปหาแพทย์ ภาษาไทย-ญี่ปุ่น, ภาษาทากาล๊อค-ญี่ปุ่น เพื่อแจกฟรีให้สำหรับคนไทยและ
คนฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ Dr.passport

                 ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน สถานที่ ไอแอนด์ไอฮอล จังหวัดชิบะ
จัดงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภายใต้การจัดงานชื่อ “Miss Thailand in Japan”ได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง มาจนถึงปัจจุบัน
                 ตุลาคม พ.ศ.  2559  โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น
จัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์แจกฟรีเกี่ยวพระราชกรณียกิจถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศญี่ปุ่น
               ปี พ.ศ. 2558 สถานที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น ,จังหวัดชิบะ
ก่อสร้างศาลาเพื่อไว้ปฎิบัติธรรมและประโยชน์อื่นๆไว้ในบริเวณวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ธันวาคม พ.ศ. 2558 คาไซริงไกโคเอง,จังหวัดชิบะ
ร่วมจัดงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในชื่อว่า ปั่นเพื่อพ่อ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้ดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผู้ร่วมงาน หาจักรยาน และในส่วนความป้องกันความปลอดภัย
ภาคสนามได้สนับสนุนรถพยาบาลและพยาบาลภาคสนามในการดูแลป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับคนไทยทั่วประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม
                  ปี พ.ศ. 2558 วัดป่าพุทธรังษีจนถึงปัจจุบัน  จังหวัดโตเกียว
ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในการร่วมสมทบทุนในการสร้างวัดป่าพุทธรังสีโตเกียวหลังจากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นในสื่อสิ่งพิมพ์
รายเดือนภายใต้ชื่อ “หนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์”
                    ปีพ.ศ. 2558 วัดป่าพุทธรังษี ,โตเกียว
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินใหญ่ ในการสบทบทุนในการสร้างวัดป่าพุทธรังษี,โตเกียว
                     ธันวาคม พ.ศ. 2557 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
ร่วมงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นตัวแทนสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
                    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
ร่วมก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่นและทำงานช่วยเหลือและ
ให้คำปรึกษาสำหรับนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น 
                   ปี พ.ศ. 2556 วัดป่าพุทธรังษีสร้างแอพพริเคชั่นส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเงินสบทบทุนในการสร้างวัดป่าพุทธรังสี
โตเกียวประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อแอพพริเคชั่น “ทำบุญวัดป่า”
                     ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน สถานที่ยูเมโนะชิม่าโคเอ็ง,โตเกียว
จัดงานกีฬาสำหรับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในชื่องาน Sport day ได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาพให้แข็งแรง
                      ตั้งแต่ปี 2543 จนถึง2564สถานที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ
ร่วมงานทำโรงทาน และบริจาคทรัพย์ ทำปฐิทินประจำปี ให้กับวัดปากน้ำญี่ปุ่นทำเป็นประจำทุกๆปีตลอดระยะเวลา 10กว่า ปี  รวมถึงบริจาคเงินสด ครั้งละ2แสน-4แสน เยน

                   รับเกียรติบัตรจาก ท่าน ว.วัชชิรเมธี คนดีศรีเชียงราย

  วันที 30 ส.ค  เจ้าภาพสถานที่บรรยายธรรม ให้กับท่าน ว.วัชชิรเมธี ที่โรงแรมแกรนด์ ในกรุงโตเกียว บรรยายเรื่อง “สมดุลงาน สมดุลชีวิต”

                      วันที่13พ.ย 56 มอบเงินให้สถานทูตฟิลิปปินส์ ช่วยผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน  สองแสนเยน

#ครูภีโตเกียว#ครูภี#ครูภีสอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่น#สอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่นครูภี#สอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่น#เคล็ดลับดับจนในญี่ปุ่น 

 

สนใจสอบถามคอร์สเรียนเพิ่มเพื่อนแตะที่นี่https://lin.ee/A3R9Je2