ชื่อ : ดร ประทุมพร สิทธิขันแก้ว   อีเมล์ :koyanagi@life-support-com.co.jp   ความชำนาญ: วีซ่าญี่ปุ่นทุกชนิด, ธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่น#ครูภีceoโตเกียว #ความรู้วีช่าญี่ปุ่น #Tel:050 3635 8891 #เมล์:arjanpeenippon@gmail.com #เฟสบุ๊ค:ช่องทางในญี่ปุ่น #นัตโตะโกยะญี่ปุ่น #nattokoyajapan #ไลน์@nattojapan33


ดร. ประทุมพร สิทธิขันแก้ว
ประวัติการศึกษา
ป.เอก  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy  Ph.D.  
ป.โท      : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration

 

ประวัติทางธุรกิจ
CEOประธานบริษัท Life Support Com (ประเทศญี่ปุ่น&ไทย) ระบบ System และ ทีมทนายญี่ปุ่น
ผอ. ศูนย์บัณฑิตไทยในญี่ปุ่น (Thai Graduate Center in Japan)
พ.ศ. 2557 รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น
ผู้จัดการฝ่ายงานต่างประเทศบริษัท Nippon Telecom Japan
เจ้าหน้าที่ F/O Hilton Tokyo bay hotel, Japan (The Official hotel of Tokyo Disney Resort) 
 
           ผลงานดีเด่นในการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมพ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น
 

ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลคอลเซนเตอร์สำหรับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในญี่ปุ่น
เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในต่างแดนทางโทรศัพท์ และ นิตยสาร หนังสือพิมพ์

                  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
จัดอบรมปฐมนิเทศน์คนไทยในญี่ปุ่นที่มีความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อขยายโอกาสในการศึกษา
สำหรับคนไทยในญี่ปุ่นและใช้ในการบริหารงานธุรกิจของตนเองและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น        
  
                 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
หารือร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่น

                 วันที่ 31 มีนาคม 2559 โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับอนุญาติจัดตั้งศูนย์สารสนเทศศูนย์สอบ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้
กับคนไทยในญี่ปุ่นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญาโท     
         
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน สถานที่โตเกียว ญี่ปุ่น
จัดพิมพ์เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในญี่ปุ่นแจกฟรีสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในทั่วประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้ชื่อ “หนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์” หรือ Thai news Yellow Page

 ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน/ ญี่ปุ่น 
จัดพิมพ์เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์คู่มือการไปหาแพทย์ ภาษาไทย-ญี่ปุ่น, ภาษาทากาล๊อค-ญี่ปุ่น เพื่อแจกฟรีให้สำหรับคนไทยและ
คนฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  สื่อสารกับหมอง่าย ภายใต้ชื่อ Dr.passport
#คู่มือไปหาหมอญี่ปุ่น (ค่าหนังสือฟรี ค่าส่งเล่มละ300เยน)

 ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน สถานที่ ไอแอนด์ไอฮอล จังหวัดชิบะ
จัดงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภายใต้การจัดงานชื่อ “Miss Thailand in Japan”ได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องมา 13 ปี
 ตุลาคม พ.ศ.  2559  โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น
จัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์แจกฟรีเกี่ยวพระราชกรณียกิจถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น

 ปี พ.ศ. 2558 สถานที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น ,จังหวัดชิบะ
ก่อสร้างศาลาเพื่อไว้ปฎิบัติธรรมและประโยชน์อื่นๆไว้ในบริเวณวัดปากน้ำญี่ปุ่น

 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 คาไซริงไกโคเอง
ร่วมจัดงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในชื่อว่า ปั่นเพื่อพ่อ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้ดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผู้ร่วมงาน หาจักรยาน และในส่วนความป้องกันความปลอดภัย
ภาคสนามได้สนับสนุนรถพยาบาลและพยาบาลภาคสนามในการดูแลป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับคนไทยทั่วประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม
                  ปี พ.ศ. 2558 วัดป่าพุทธรังษี  จังหวัดโตเกียว
ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในการร่วมสมทบทุนในการสร้างวัดป่าพุทธรังสีโตเกียวหลังจากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นในสื่อสิ่งพิมพ์
รายเดือนภายใต้ชื่อ “หนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์”
                    ปีพ.ศ. 2558 วัดป่าพุทธรังษี ,โตเกียว
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินใหญ่ ในการสบทบทุนในการสร้างวัดป่าพุทธรังษี,โตเกียว
                     ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ร่วมงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นตัวแทนสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

                    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
ร่วมก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่นและทำงานช่วยเหลือและให้คำปรึกษาสำหรับนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น 
                   ปี พ.ศ. 2556 วัดป่าพุทธรังษีสร้างแอพพริเคชั่นส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเงินสบทบทุนในการสร้างวัดป่าพุทธรังสี
โตเกียวประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อแอพพริเคชั่น “ทำบุญวัดป่า”
                     ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน สถานที่ยูเมโนะชิม่าโคเอ็ง,โตเกียว
จัดงานกีฬาสำหรับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในชื่องาน Sport day ได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาพให้แข็งแรง
                      ตั้งแต่ปี 2543 จนถึง2564สถานที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ
ร่วมงานทำปฏิทินประจำปี และบริจาคทรัพย์ ให้กับวัดปากน้ำญี่ปุ่นทำเป็นประจำทุกๆปีตลอดระยะเวลา 10กว่า ปี  รวมถึงบริจาคเงินสด ครั้งละ2แสน-4แสน เยน

ปี  2561( 30 ส.ค)  เจ้าภาพสถานที่บรรยายธรรม ให้กับท่าน ว.วัชชิรเมธี ที่โรงแรมแกรนด์ ในกรุงโตเกียว บรรยายเรื่อง “สมดุลงาน สมดุลชีวิต”

                      ปี 2556 (13 พ.ย.) มอบเงินให้สถานทูตฟิลิปปินส์ ช่วยผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน  สองแสนเยน

ปี 2563 (29 พ.ย.)
รับเกียรติบัตรจากท่าน ว. วัชรชิรเมธี “คนดีศรีเชียงราย”
 
#ครูภีCEOโตเกียว #ครูภี #ครูภีสอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่น #รับสอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่นครูภี #รับสอนสร้างธุรกิจความรู้ในญี่ปุ่น # ครูภี #ประทุมพรสิทธิขันแก้ว #ดรประทุมพรสิทธิขันแก้ว#วีซ่าญี่ปุ่น #รับทําวีซ่าญีปุ่น #ญี่ปุ่นอายุยืน

 

ติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับวีซ่าญี่ปุ่นแตะที่นี่https://bit.ly/3yGmfDf
 
สอบถามเพิ่มเติมแตะที่นี่https://lin.ee/A3R9Je2     

#ครูภีceoโตเกียว

#ความรู้วีช่าญี่ปุ่น

#Tel:050 3635 8891

#เมล์:arjanpeenippon@gmail.com

#เฟสบุ๊ค:ช่องทางในญี่ปุ่น

#นัตโตะโกยะญี่ปุ่น

#nattokoyajapan

#ไลน์@nattojapan33

#Natto33Arigato

#ไลพ์ซัพพอร์ตคอม

#TikTokUni

#TikTokครูภีceoโตเกียว

#อาหารสมอง

#nattokoya