ไม่มีใครแก่เกินเรียน ต่อปริญญาที่ญี่ปุ่น รับพระราชทานปริญญาที่ไทย


เรียนต่อปริญญาที่ญี่ปุ่น รับพระราชทานปริญญาที่ไทย Western University มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเรียนผ่านเน็ต

การเรียนผ่านระบบเครือข่าย สามารถเรียนได้ตลอด 24 ชม.

เรียนที่บ้าน ที่ทำงาน ก็ได้ ผ่อนชำระค่าเทอมเป็นรายเดือน

เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มคุณวุติการศึกษาให้ตนเอง

 

ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาสมบูรณ์ทุกประการ รับรองจากสภามหาวิทยาลัย เข้าทำงานกับหน่วยงานทางราชการและเอกชนได้

 

ผู้นำในเครือข่ายการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย

กว่า 8 สาขาวิชา สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ต่อ ปริญญาตรี และปริญญาโท

8 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเรียนผ่านระบบเครือข่าย

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขา

สาขาการจัดการทั่วไป

สาขาการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการบัญชี

สาขาอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต

สาขาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข

หลักสูตรนิติศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

 

 สมัครทุกวัน  แล้วเริ่มเรียนสามารถเข้าระบบเรียนในภาคเรียนต่อไปได้ทันที

เรียนต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท

กับ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าของสายงาน

เรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ที่ไหนเรียนที่นั่น

การเรียนปริญญาผ่านระบบเครือข่ายคืออะไร

หลังจากท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแล้วเรียบร้อย ให้่ท่านทำขั้นตอนดังนี้

ข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้คือ รหัสนิสิตและรหัสผ่านที่จะได้รับจาก ณ ศูนย์ Western University`s Thai Graduate Center in Japan

1. ศึกษาการใช้งานระบบ จากคู่มือแนะนำ western-cyberu.net (ที่หน้าหลัก หัวข้อ คู่มือการใช้งานระบบ)

2. ศึกษาบทเรียนตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน หรือ ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน(ในกรณีที่ไม่เข้าใจสามารถศึกษาบทเรียนซ้ำได้เท่าที่ต้องการ)

3. ทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน ก่อน/หลังเรียน(Pretest/Posttest) เพื่อประเมินตนเอง

4. ทำกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายไว้ในระบบ เช่นการอภิปรายในกระดานสนทนา , การพูดคุยในห้อง Chatroom , การส่งการบ้าน เป็นต้น

5. ในกรณีสงสัยหรือมีข้อแนะนำในบทเรียน นักศึกษา สามารถโพสข้อสงสัยได้ในกระดานสนทนา(Webboard) ประจำรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเข้ามาตอบปัญหาและนำข้อมูลใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

6. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อขอคำแนะนำได้จาก ศูนย์ Western University`s Thai Graduate Center in Japan วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.

 ห้องเรียนออนไลน์ จะระบุรายวิชาที่นิสิตจะเรียน ใน แต่ละวิชาจะมีวิดีโอเทปการเรียน ที่อาจารย์ผู้สอนบรรยายรายวิชา  สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ ช่วงเวลาใดก็ได้ แล้วแต่นิสิตจะสะดวกในการเข้าเรียน สามารถเข้าเรียนช่วงเวลาหลังเลิกงานก็ได้ ช่วงวันหยุด ได้ ไม่จำกัด วันและเวลา ในการเข้าเรียน นิสิตสามารถเก็บคะแนนเข้าเรียนได้ทุกวัน ได้ทุกเวลา วิดีโอเทปการเรียนที่ฟังไม่ครบ สามารถกลับมาฟังซ้ำได้อีก นอกจากมีเทปการเรียนแล้ว ยังมีการบรรยายเสริมสด ที่อาจารย์ผู้สอน ONAIR สด ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ อาจารย์สอนเนื้อหานอกเหนือจากเนื้อหาในวิดีโอเทปการเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า 

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับวุฒิการศึกษาก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนจะดำเนินการสมัครเรียน

 

หลักฐานใช้ในการสมัคร

1.  ใบสมัครเรียน,ใบขึ้นทะเบียนนิสิต,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน) แบบฟอร์มขอรับได้ที่ ศูนย์ Western University`s Thai Graduate Center in Japan 
2.  สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
5.  สำเนาวุฒิบัตรที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบปริญญา หรือ     transcript) ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
6.  รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปก)
7.  กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ(ทะเบียนสมรส,หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว)
8.  สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip ) 1 ฉบับ แบบฟอร์มขอรับได้ที่ ศูนย์ Western University`s Thai Graduate Center in Japan 

***กรณีมีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศหากต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถนำวุฒิการศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษมายื่นให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาในการสมัครเรียนได้ทันที 

 

                                              สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่

 ณ ศูนย์ Western University`s Thai Graduate Center in Japan

(ศูนย์รับสมัครและสอบ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศญีปุ่น)

ตั้งอยู่ที่ Tokyo Edogawa Mizue 2-15-8 Central Bldg.

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ โทร 0570 300 104 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 – 19.00 น.)

เพิ่มเพิ่มในไลน์ คลิก https://line.me/R/ti/p/%400570300104.88

 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้รับการสถาปนา วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธนี และ อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในปัจจุบัน เดิมคือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือเพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลืศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริยธรรม มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 6 คณะวิชา และเปิดดำเนินการสอนในระดับมหาบัณฑิต 5 หลักสูตร

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 13 คณะวิชาได้แก่

1.คณะทันตแพทยศาสตร์

2.คณะสัตวแพทยศาสตร์

3.คณะเทคนิคการแพทย์

4.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

5.คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

6.คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

7.คณะสาธารณสุขศาสตร์

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์

9.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  1. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

11.คณะนิติศาสตร์

12.วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

และเปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ปริญญาเอก

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข

๔. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท

๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข

๔. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวิศวกรรม

ได้รับรางวัลเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ (ปี พ.ศ. 2556-2560)

ปี พ.ศ. 2556 – คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดดำเนินการโรงพยาบาลทันตกรรม

ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ