งานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO

ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจชาวไทย 
เข้าร่วมงานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 
ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 – 17.15 น.