ยื่นเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวร ได้เองง่ายๆ จากวีซ่าติดตาม หรือวีซ่าคู่สมรส


ยื่นเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวร ได้เองง่ายๆจากวีซ่าติดตาม,หรือวีซ่าคู่สมรส
เอกสารที่ใช้ยื่น
เอกสารต่างๆที่ออกในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสาร /เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ไทย อังกฤษ เป็นต้น จะต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น 
 1. ใบยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวร ( ขอรับได้ที่นิวกัง หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
 2. รูปถ่ายขนาด 4*3 เซนติเมตร จำนวนหนึ่งรูป (ถ่ายไม่เกิน 3เดือน/ไม่ใส่หมวก /เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้าผู้ยื่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)) 
 1. เอกสารแสดงการยืนยันตัวผู้ยื่น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.1) กรณีที่ผู้ยื่นถือวีซ่า (คู่สมรสชาวญี่ปุ่นหรือนิโฮจินไฮกุฉะ) ให้ใช้ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ของคู่สมรส 1 ฉบับ
3.2) กรณีที่ผู้ยื่นเป็นบุตรของชาวญี่ปุ่น ให้ใช้ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น(โคเซกิโทฮง) ของบิดา-มารดาชาวญี่ปุ่น 1ฉบับ
 3.3) กรณีที่ผู้ยื่นถือวีซ่า (คู่สมรสถือวีซ่าถาวรหรือเอจูฉะโนะไฮกุฉะ) 
                                  3.3.1)  ใบรับรองการแต่งงาน 1 ฉบับ
                                  3.3.2) จดหมาย/คำอธิบายที่เขียนอธิบายความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างผู้ยื่นและคู่สมรส (จะมีหรือไม่ก็ได้)

 

 1. ใบจูมิงเฮียว(ขอได้ที่อำเภอ) ที่แสดงบุคคลในครอบครัวทั้งหมด และแสดงข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นหมายเลขmy number ที่ไม่ต้องแสดง
 2. ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือผู้ที่ยื่นขอวีซ่าได้รับการอุปการะค่าใช้จ่ายอยู่ ให้แนบเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
5.1) กรณีทำงานเป็นพนักงานบริษัทให้แนบใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
5.2) กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว自営業等である場合
5.2.1)   ใบยื่นคำร้องเสียภาษี (สำเนา)  1 ฉบับ (Kakuteishinkoku )
5.2.2)  ใบอนุญาตดำเนินกิจการ 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองได้ 
5.3)  อื่นๆ
หนังสืออธิบายการทำงานของตนหรือเกี่ยวข้องกับผู้ยื่น  รวมถึงเอกสารแสดงหลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 ※ กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องและคู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้เขียนอธิบายเหตุผลด้วยตนเอง (ไม่มีแบบฟอร์ม) เพื่อแสดงต่อนิวกัง 

 

     6 ใบแสดงรายได้และใบแสดงการเสียภาษี (shotokusei &Nosei)ย้อนหลัง 3 ปี โดยผู้ยื่นขอวีซ่าถาวรจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าว 3 ปี
เริ่มตั้งแต่คนที่ยื่นขอในวันที่1 กรกฎาคม เป็นต้นไป ส่วนท่านใดที่ยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่ในระหว่างรอผลวีซ่า ทางนิวกังมีสิทธิขอเพิ่มได้
6.1) เอกสารแสดงการชำระภาษีท้องถิ่น (juminsei) 
6.1.1) เอกสารชำระภาษีท้องถิ่น 3 ปีย้อนหลัง (ทั้งกรณีมีภาษี หรือไม่จำเป็นต้องชำระภาษี) NOSEI SHOMESHOขอได้ที่อำเภอ ใกล้บ้าน
※ ถ้าหากไม่สามารถขอย้อนหลังได้ 3 ปีให้ขอได้จำนวนปีที่สามารถขอได้มากที่สุด
6.2.2) เอกสารที่แสดงการชำระภาษีท้องถิ่น เช่น สำเนาบัญชีที่หักอัตโนมัติ หรือใบเสร็จเวลาจ่ายค่าภาษี)
 6.2)  เอกสารแสดงการชำระภาษีประเทศ (gensenshotoku)
6.3) เอกสารอื่นๆ
6.3.1) สมุดบัญชีธนาคาร (สำนา)  ถ้ามี 
 6.3.2) เอกสารที่ใช้แสดงรายได้/เงินเก็บ คล้ายกับข้อ6.3.1ด้านบน (ถ้ามี)      

 

 1. ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือผู้ยื่นขอวีซ่าที่ได้รับการการอุปการะค่าใช้จ่ายอยู่ เกี่ยวเอกสารค่าประกันสุขภาพ และเงินบำนาญ
7.1) กรณีที่ 1จะต้องแสดงรายละเอียดการชำระค่าประกันสุขภาพ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง
7.2) กรณีที่ 2 จะต้องแสดงรายละเอียดการชำระค่าเงินบำนาญ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง
7.3) แนบเอกสารสำเนาบัตรประกันสุขภาพหรือเอกสารเงินบำนาญ
7.4) เอกสารแสดงการชำระ เช่น ใบเสร็จชำระเงิน /สมุดบัญชีกรณีหักผ่านบัญชี  (ถ้ามี)

 

 1. พาสปอร์ต
 2. บัตรไซริวการ์ด
 3. เอกสารรับรองบุคคล (มิโมโตะโฮโชโชว 1 ฉบับ) **สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บนิวกัง
10.1) คนที่เซ็นรับรองบุคคล จะต้องแนบเอกสาร (ถ้ามี)  เช่น ใบรับรองการทำงาน /เอกสารแสดงรายได้ 1ปี /จูมิงเฮียว เป็นต้น
 1. เอกสารอื่นๆที่จำเป็น (ในข้อนี้ทางนิวกังอาจจะมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ตามแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปได้) ขึ้นกับการพิจารณาของนิวกัง
 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.moj.go.jp
ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น
เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 
FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน
Line: http://bit.ly/2LwlfJn
สำนักงานญี่ปุ่น : Tel: 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )
สำนักงานที่ไทย : Tel: 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )