ทำงานอยู่เปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรได้ง่ายขึ้น


ทำงานอยู่อยากเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรได้ง่าย

เอกสารที่ใช้ยื่น

เอกสารต่างๆที่ออกในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสาร /เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ไทย อังกฤษ เป็นต้น จะต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

 1. ใบยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวร ( ขอรับได้ที่นิวกัง หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
 2. รูปถ่ายขนาด 4*3 เซนติเมตร จำนวนหนึ่งรูป (ถ่ายไม่เกิน 3เดือน/ไม่ใส่หมวก /เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้าผู้ยื่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ต้องใช้รูปถ่าย))
 3. เหตุผลในการยื่นขอวีซ่าถาวร 1 ฉบับ (ไม่มีแบบฟอร์มแต่เป็นการอธิบายถึงเหตุผลในการขอวีซ่าถาวร /ถ้าเขียนเป็นภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น กรุณาแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 4. เอกสารแสดงการยืนยันตัวผู้ยื่น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

4.1)  ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (KOSEKITOHON)

4.2)  ใบสูติบัตร

4.3)  ใบแต่งงาน

4.4)  ใบอื่นๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนผู้ยื่น

 1. จูมิงเฮียว (ที่ระบุรายชื่อทุกคนในครอบครัว) 1 ฉบับ (ไม่ระบุหมายเลขมายด์นัมเบอร์)                                    
 2. ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือผู้ที่ยื่นขอวีซ่าได้รับการอุปการะค่าใช้จ่ายอยู่ ให้แนบเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

6.1) กรณีทำงานเป็นพนักงานบริษัทให้แนบใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ

6.2) กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 6.2.1)   ใบยื่นคำร้องเสียภาษี (สำเนา)  1 ฉบับ (Kakuteishinkoku )

6.2.2)  ใบอนุญาตดำเนินกิจการ

※ คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองได้

7 ใบแสดงรายได้และใบแสดงการเสียภาษี (shotokusei &Nosei)ย้อนหลัง 5 ปี โดยผู้ยื่นขอวีซ่าถาวรจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าว 5 ปี เริ่มตั้งแต่คนที่ยื่นขอในวันที่1 กรกฎาคม เป็นต้นไป ส่วนท่านใดที่ยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่ในระหว่างรอผลวีซ่า ทางนิวกังมีสิทธิขอเพิ่มได้

7.1) เอกสารแสดงการชำระภาษีท้องถิ่น (juminsei) 

7.1.1) เอกสารชำระภาษีท้องถิ่น 5 ปีย้อนหลัง (ทั้งกรณีมีภาษี หรือไม่จำเป็นต้องชำระภาษี) NOSEI SHOMESHOขอได้ที่อำเภอ ใกล้บ้าน

※ ถ้าหากไม่สามารถขอย้อนหลังได้ 5 ปีให้ขอได้จำนวนปีที่สามารถขอได้มากที่สุด

7.2.2) เอกสารที่แสดงการชำระภาษีท้องถิ่น เช่น สำเนาบัญชีที่หักอัตโนมัติ หรือใบเสร็จเวลาจ่ายค่าภาษี)

 7.2)  เอกสารแสดงการชำระภาษีประเทศ (gensenshotoku)

7.3) เอกสารอื่นๆ

7.3.1) สมุดบัญชีธนาคาร (สำนา)  ถ้ามี 

 7.3.2) เอกสารที่ใช้แสดงรายได้/เงินเก็บ คล้ายกับข้อ7.3.1ด้านบน (ถ้ามี)      

 1. ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือผู้ยื่นขอวีซ่าที่ได้รับการการอุปการะค่าใช้จ่ายอยู่ เกี่ยวเอกสารค่าประกันสุขภาพ และเงินบำนาญ

8.1) กรณีที่ 1จะต้องแสดงรายละเอียดการชำระค่าประกันสุขภาพ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง

8.2) กรณีที่ 2 จะต้องแสดงรายละเอียดการชำระค่าเงินบำนาญ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง

8.3) แนบเอกสารสำเนาบัตรประกันสุขภาพหรือเอกสารเงินบำนาญ

8.4) เอกสารแสดงการชำระ เช่น ใบเสร็จชำระเงิน /สมุดบัญชีกรณีหักผ่านบัญชี  (ถ้ามี)

 1. พาสปอร์ต
 2. บัตรไซริวการ์ด
 3. เอกสารรับรองบุคคล (มิโมโตะโฮโชโชว 1 ฉบับ) **สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บนิวกัง

11.1) คนที่เซ็นรับรองบุคคล จะต้องแนบเอกสาร (ถ้ามี)  เช่น ใบรับรองการทำงาน /เอกสารแสดงรายได้ 1ปี /จูมิงเฮียว เป็นต้น

 1. เอกสารอื่นๆที่จำเป็น (ในข้อนี้ทางนิวกังอาจจะมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ตามแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปได้) ขึ้นกับการพิจารณาของนิวกัง

ศูนย์คนไทยในญี่ปุ่น

เพื่อนคู่คิด ตลอดการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 

FB: ศูนย์คนไทยในญี่ปุน 

Line: http://bit.ly/2LwlfJn

สำนักงานญี่ปุ่น : Tel: 0570 300 104 (โทรได้กับมือถือทุกเครือข่ายในญี่ปุ่น) (จันทร์ ถึง ศุกร์ 11:00 – 19:00 )

สำนักงานที่ไทย : Tel: 053 727245 (จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00 – 17:00 )