มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ศูนย์บัณฑิตไทยในญี่ปุ่น


มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ศูนย์บัณฑิตไทย ในญี่ปุ่น
โครงการพิเศษโอนประสบการณ์
สำหรับเจ้าของกิจการ

 

 
 
รับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ไทย
ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กับ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

วิดีโอแนะนำประวัติมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่  ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง 
               ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน  ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพิษณุโลกได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย  ต่อมา ได้หาสถานที่เพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย โดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณสี่แยกอินโดจีน 93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร  เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา  ซึ่งการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ชุมชน สังคมยอมรับ และมีจุดเด่นในการบริหารจัดการการศึกษานั้น  สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักที่สุด คือ การพัฒนาวิชาการและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีจุดเด่นที่จะทำให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
           สำนักวิชาการได้มีการดำเนินการพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม  ประสาน  ดูแล  กำกับ  ติดตาม  การดำเนินการจัดการศึกษา  เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ  มาตรฐานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการและบริการให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและทันสมัย  ให้มีการจัดการเรียน  การสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางวิชาการสำนักวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสานงานกับคณะบริหารธุรกิจ การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และรวมถึงการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา (Academic and Development Office) 

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร

1.เป็นผู้บริหาร ประสบการณ์มา

อย่างน้อย 2 ปี ,เจ้าของกิจการ,

ร้านอาหาร, ร้านสโตร์ ,ร้านนวด, ข้าราชการ

2.วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช,ปวส,

ปวท รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย

3.เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ

 

เปิดรับสมัครปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี (บช.ม)
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
 • วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่(บธ.บ)
 • วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่(บธ.บ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตัล(วท.บ)

คณะรัฐประศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 • ่สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ)
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศศ,บ)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

 

เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(MPA.)
 • การบริหารการศึกษา(MED.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

Thai Graduate Center in Japan (ศูนย์บัณฑิตไทยในญี่ปุ่น )

Grand Kamishinozaki 1F、4-29-12 Kamishinozaki,

Edogawa-ku, Tokyo , Postcode 133-0054โทร ในญี่ปุ่น 0570 300 104           Line คลิกเพิ่มเพื่อนที่น https://lin.ee/A3R9Je2